Steunmaatregelen betreffende het Coronavirus ( COVID-19)

Beste klant,
 
De impact van het coronavirus op onze activiteiten en economie neemt per dag toe. De Federale overheid heeft daarom een eerste pakket steunmaatregelen kenbaar gemaakt die wij graag even met u delen. Naast de steunmaatregelen heeft de overheid een overzicht van preventiemaatregelen gepubliceerd (preventiemaatregelen).

We volgen de verdere ontwikkelingen, compensatiemogelijkheden en beslissingen op de voet en zullen in aanvullende nieuwsbrieven u op de hoogte houden. Onze nieuwsbrieven kunt u ook steeds raadplegen op onze website (www.raadhuisgroep.be).
 
Werkgevers die door de maatregelen hun activiteiten dienen te stoppen, kunnen tijdelijke werkloosheid door overmacht of economische werkloosheid aanvragen.
 
Wanneer je gedwongen wordt om je activiteit te onderbreken of stop te zetten en daardoor plots geen inkomen meer hebt, dan kan je aanspraak maken op het overbruggingsrecht. Daardoor krijg je een uitkering en behoud je je rechten op geneeskundige verzorging en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zonder dat je je bijdragen moet betalen.  
 
Ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, kunnen steunmaatregelen vragen aan de FOD Financiën.
Deze steunmaatregelen moeten financiële ademruimte geven en de schuldenaars toelaten om hun tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen.  

Welke ondernemingen?  

De natuurlijke- of rechtspersonen in het bezit van een ondernemingsnummer (KBO):

 • ongeacht hun activiteitensector
 • die daadwerkelijk hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, en dit ook kunnen aantonen (vb. een daling van het omzetcijfer, een aanzienlijke daling van de bestellingen en/of reservaties, gevolgen van een “kettingreactie” met partnerondernemingen,…)  

De steunmaatregelen kunnen niet toegekend worden aan ondernemingen die, onafhankelijk van het coronavirus, structurele betaalmoeilijkheden kennen.

Welke belastingschulden komen in aanmerking voor steunmaatregelen?

 • bedrijfsvoorheffing
 • btw
 • personenbelasting
 • vennootschapsbelasting
 • rechtspersonenbelasting  


Welke termijn?

 • Aanvraag in te dienen tegen uiterlijk 30 juni 2020  


Welke steunmaatregelen kunnen worden toegekend?

 • afbetalingsplannen
 • vrijstelling van nalatigheidsinteresten
 • kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling  


Welke voorwaarden?

 • het naleven van de voorwaarden voor het indienen van de aangiften  
 • de schulden mogen niet voortvloeien uit fraude


De steunmaatregelen zullen worden ingetrokken wanneer:

 • het toegestane afbetalingsplan niet werd nageleefd, behalve wanneer de schuldenaar tijdig contact opneemt met de administratie
 • er een collectieve insolventieprocedure ontstaat (faillissement, gerechtelijke reorganisatie, …)                        


Welke stappen dienen te worden genomen?

 • één aanvraag per schuld, die geldt voor alle maatregelen
 • op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht
 • via het invulformulier dat je bij ons kan opvragen
 • per e-mail of per brief
 • één enkel contactpunt voor het geheel van de maatregelen: het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) bevoegd voor de postcode van uw woonplaats (natuurlijk persoon) of maatschappelijke zetel (rechtspersoon). 

Je kunt beroep doen op onze diensten bij het invullen van de aanvraagformulieren en het samenstellen van stavingstukken.  
  
Bij vragen tijdens het weekend kunt u ons bereiken op: 0475 52 04 16 - Filip, 0485 18 31 55 - Melissa, 0485 54 29 29 - Alexander of 0498 50 31 09 - Yves .