Nieuw vennootschapsrecht

Sinds mei 2019 is er een nieuw vennootschapsrecht in voege. Vanaf 1 januari zijn de dwingende bepalingen van toepassing, ook al zijn de statuten van uw vennootschap nog niet aangepast aan het nieuwe vennootschapsrecht. 

Hieronder vatten we kort een aantal wijzigingen samen:

  • Vanaf 1 januari 2020 geldt er een cumulverbod in het bestuursorgaan van de vennootschap. Dit wil zeggen dat een natuurlijke persoon niet in 2 hoedanigheden in het bestuursorgaan kan zetelen (bv. als natuurlijk persoon en als vast vertegenwoordiger)
  • Een vast vertegenwoordiger van een vennootschap kan enkel een natuurlijk persoon zijn (en geen andere vennootschap).
  • Er wordt niet langer gesproken van BVBA maar van BV (Besloten Vennootschap). Ook worden zaakvoerders vanaf nu bestuurder genoemd.
  • Het begrip ‘kapitaal’ verdwijnt in een BV. Het gestort kapitaal en de wettelijke reserve worden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
  • Voor uitkeringen uit de vennootschap dienen vanaf 1 januari 2020 in de BV een liquiditeitstest en een balanstest te gebeuren. Bij de NV dient enkel de balanstest te gebeuren.
  • de procedure voor belangenconflicten binnen de NV en de BV ondergaat belangrijke wijzigingen

De overgangsperiode geldt tot 2024 om alle statuten aan te passen. Dit wil zeggen dat je tot 2024 bij elke wijziging voor de notaris verplicht ook de statuten conform de nieuwe wetgeving dient te maken.