Update Corona - overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Beste klant,

Ondertussen zijn er bijkomende maatregelen aangekondigd en kunnen we meer informatie geven over de overbruggingsrecht voor zelfstandigen.

 1. De Vlaamse regering heeft beslist een forfaitaire premie te voorzien voor bedrijven die permanent moeten sluiten door de coronacrisis. Wie volledig dient te sluiten, krijgt een premie van EUR 4.000. Wie enkel in het weekend moet sluiten (alle andere winkels behalve voedingswinkels, apotheken en winkels voor dierenvoeding) kan EUR 2.000 krijgen. Voor alle bedrijven zou daar EUR 160 per dag bij komen als ze langer dan 21 dagen moeten sluiten. Wij wachten op verdere informatie over de voorwaarden en modaliteiten om dit aan te vragen.
 2. De aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing worden pas in september verstuurd, daardoor wordt uitstel tot november gegeven voor de betaling hiervan.
 3. Er wordt  ook 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Op die manier kunnen ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen door de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen.

 

Hieronder geven we u meer informatie in verband met het overbruggingsrecht voor zelfstandigen.

Zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit tijdelijk moeten stopzetten ingevolge van economische moeilijkheden kunnen tot 12 maanden lang een financiële uitkering ontvangen.

Ook indien je jouw activiteit minstens 7 opeenvolgende dagen hebt moeten onderbreken ingevolge het coronavirus kan je dit overbruggingsrecht aanvragen.

Deze maatregel kan reeds aangevraagd worden bij je sociaal verzekeringsfonds, maar zij kunnen de betaling niet uitvoeren zolang het Koninklijk Besluit niet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Waaruit bestaat het overbruggingsrecht?

 • Je behoudt je rechten op geneeskundige verzorging en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen gedurende maximum 4 kwartalen zonder dat je je bijdragen moet betalen.
 • Je krijgt elke maand een uitkering en dit gedurende maximum 12 maanden.
 • Je kan verschillende keren een beroep doen op het overbruggingsrecht. Voorwaarde is wel dat de totale duur tijdens je volledige beroepsloopbaan niet langer is dan 12 maanden voor de uitkering en 4 kwartalen voor de sociale rechten.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

 • Je bent zelfstandige, helper of meewerkende echtgenoot in maxistatuut.
 • Je hebt je hoofdverblijfplaats in België.
 • Je bent verzekeringsplichtig geweest in het kader van het sociaal statuut van de zelfstandigen gedurende het kwartaal van de stopzetting van je activiteit en gedurende de drie hieraan voorafgaande kwartalen.
 • Je bent in de voorafgaande periode de bijdragen verschuldigd als hoofdberoep.
 • Je hebt tijdens een tijdvak van zestien kwartalen, voorafgaand aan het kwartaal dat volgt op de stopzetting, gedurende minstens vier kwartalen effectief bijdragen betaald.
 • Je oefent geen beroepsactiviteit meer uit en geniet ook geen vervangingsinkomen vanaf de eerste werkdag na de stopzetting.
 • Je hebt de omstandigheden niet opzettelijk veroorzaakt om het overbruggingsrecht of enig ander voordeel te verkrijgen.
 • Je krijgt het overbruggingsrecht niet door bedrieglijke handelingen of door valse of opzettelijke onvolledige verklaringen.
 • Als je helper of meewerkende echtgenoot bent: de geholpen zelfstandige moet ook slachtoffer zijn van dezelfde situatie (maar die laatste voorwaarde is niet van toepassing bij een allergie).

Hoeveel bedraagt de uitkering van het overbruggingsrecht?

De uitkering van het overbruggingsrecht is afgestemd op het minimumpensioen voor zelfstandigen. Het bedrag varieert naargelang je al dan niet een gezin ten laste hebt.

 • maandelijks zonder gezinslast: 1.291,69 euro
 • maandelijks met gezinslast: 1.614,10 euro

Hoe vraag ik het overbruggingsrecht aan?

Het overbruggingsrecht kun je aanvragen via ons of bij je socialeverzekeringsfonds.